PRIVAATSUSTINGIMUSED

A-Vantage OÜ / KOHINPalun loe käesolevad privaatsustingimused hoolega läbi enne, kui asud kasutama Veebipoodi, Veebipoe funktsioone või Teenust. Käesolevad Privaatsustingimused on Kliendi ja A-Vantage OÜ (edaspidi Kohin) vahelise Lepingu ning Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

1.1. Kohin kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

1.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;

1.1.2. Kliendi e-posti aadress;

1.1.3. Kliendi telefoninumber;

1.1.4. Kliendi aadress;

1.1.5. Kliendi ning Kohina vaheline infovahetus;

1.1.6. Kliendi IP aadress.


2. Küpsiste kasutamine veebipoes

2.1. Kohin kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

2.2. Kohin kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

2.2.1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Kohinale teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Kohin ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

2.2.2. Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab Kohinal ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

2.3. Kliendi eelneval nõusolekul kasutab Kohin järgnevaid küpsiseid:

2.3.1. Facebook Pixel küpsiseid kasutab Kohin Facebook’i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook’ipoolt.

2.4. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.


3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

3.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1. veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;

3.1.2. veebipoe kliendi suhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;

3.1.3. müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

3.1.4. veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

3.1.5. veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.


4. Isikuandmete töötlemise viis

4.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Kohinale teatavaks saanud Veebipoe ostuprotsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

4.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate üld- ja ostutingimuste punktis 7 nimetatud eesmärkidel.


5. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

5.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

5.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Kohin kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Kohina käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

5.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Kohina töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.

5.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Kohinal olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.


6. Isikuandmete jagamine

6.1. Kohin ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

6.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks) edastatakse Kohina lepingulistele koostööpartneritele (kaubakullerid) pakikaart, millele on märgitud ainult esmavajalikud isikuandmed;

6.1.2. Tellimuse tarne tarbeks edastatakse Kliendi isikuandmed kaubakulleri iseteeninduse keskkonda, et luua pakikaart, millega tarnitakse tooted Kliendile;

6.1.3. Kohin on isikuandmete vastutav töötleja ning maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, vastavalt Kliendi valikule ostuprotsessi makse etapis: Maksekeskus AS-le või Paypal Pte. Ltd.

6.1.4. Lepingu täitmise tagamiseks;

6.1.5. Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtab Kohin kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;

6.1.6. Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust lepinguliste partnerite abil. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks.


7. Kliendiõigused seoses isikuandmetega

7.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

7.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

7.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

7.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-maili kohincommunity@gmail.com kaudu.